Les lauréats 2022: Rolf Widmer et Prof. Dr. Ruth Signorell (photo: Stefano Schröter)

Die Preisträger 2022: Rolf Widmer und Prof. Dr. Ruth Signorell (Foto: Stefano Schröter)